Informovanie podľa GDPR/ nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ: linea-D, s.r.o.,
so sídlom: Partizánska 10, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
IČO: 36314714

spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov „IS klienti na účely fakturácie“
 „IS klienti na účely reklamácie“ po dobu 10 rokov za účelom vedenia databázy, ktorá slúži k vystaveniu účtovných dokladov ako aj evidovaniu a vybavovaniu reklamácií, a to na právnom základe, ktorým je dobrovoľný informovaný súhlas dotknutej osoby. Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne na vyššie uvedenú adresu sídla alebo e-mailom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 10 ročnej doby, alebo po uplynutí 10 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje dotknutej osoby bezpečne zlikvidované. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, neuskutočňuje prenos do tretích krajín/ medzinárodných organizácií. Čo sa týka poskytovania osobných údajov, poskytuje ich len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolným orgánom, súdu, polícii), samotným dotknutým osobám, sprostredkovateľovi. Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, sú riadne poverení a poučení o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti. Dotknuté osoby majú okrem práva na výmaz svojich osobných údajov aj právo na zmenu/opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim údajom, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.